Reklama
 
Blog | Martin Sedlák

Chytrá podpora pro čistou energii

Vláda připravuje nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Příležitosti čisté energetiky jsou nemalé. Zelené zdroje mohou snížit závislost na dovozu paliv, zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny a snížit emise skleníkových plynů a dalšího znečištění. Jak by však měla podpora vypadat, aby nás moc nestála a byla stále levnější – a přitom aby růst čisté energetiky nadále pokračoval? Tímto tématem se zabýval seminář, který proběhl v prosinci na půdě Poslanecké sněmovny.

Seminář připravily ekologické organizace Hnutí DUHA a Calla spolu s nadací Heinrich Böll Stiftung a pod záštitou poslance Petra Gazdíka (STAN), předsedy poslaneckého klubu TOP09 a Starostové, poslance Václava Zemka (ČSSD), člena Výboru pro životní prostředí.

 

Reklama

Mezi témata, kterým se seminář věnoval, patřily možnosti obnovitelných zdrojů v Česku, příležitosti změny distribuce energie přechodem na takzvané chytré sítě, podměty pro lepší přístup k plnění cílů České republiky v zelené energetice do roku 2020, dobré nástroje umožňující podporu „tak akorát“ a především další růst čistých zdrojů. Níže jsou popsány hlavní výstupy a nejdůležitější závěry vyplývající z jednotlivých příspěvků i živé a odporné diskuze.

Čistá energetika bez závislosti

Česká republika utratí ročně 60 miliard za dovoz zemního plynu, velkolomy na hnědé uhlí jizví tvář krajiny na severu Čech a stále ohoržují existenci dvoutisícového města Horní Jiřetín. Co s tím? Právě zelené zdroje jsou pro Českou republiku šance, jak snížit objem dovážených paliv z Ruska, srazit emise skleníkových plynů nebo vybudovat nový bezpečnější systém distribuce energie. S tím souvisí i závazný cíl 13% pokrytí české energetické spotřeby v roce 2020 z obnovitelných zdrojů, který stanovuje evropská legislativa. Bohužel český závazek je jedním z nejnižších cílů ze všech zemí EU.

„Evropská komise v roce 2011 představí plán razantního snížení emisí skleníkových plynů při výrobě elektřiny. Prakticky bezuhlíkovou energetiku chce mít Evropa do poloviny století. Evropská energetika bude více integrovaná a udržitelná. Těmto požadavkům musí jednotlivé státy i energetické firmy přizpůsobit strategie a investiční plány. Česká republika by se neměla pouštět do protisměru,“ uvedl na semináři Christian Nabe, manažer společnosti Ecofys pro Energetické soustavy a mezinárodní trhy.

Pro využití příležitostí zelené energetiky jsou k dispozici pokročilé a účinné technologie, které se dále rychle rozvíjejí a jejichž investiční náklady klesají. Panelisté uváděli řadu expertních odkazů, podle kterých by větrná elektřina na evropském trhu měla být levnější než uhelná do roku 2015, solární elektřina bude v Evropě konkurenceschopná do deseti až patnácti let.

Chytrá podpora, která se vyplatí

Ekonomická podpora zelené elektřiny není deformací trhu, ale umožňuje přístup progresivních technologií na trh. Mnohem vyšší podporu dostávají fosilní i jaderné zdroje. Ideálním řešením by proto bylo odstranit všechny veřejné podpory a zpoplatnit externality.

Větrná, solární, biomasová nebo geotermální energie bude stále levnější, cena ostatních zdrojů neklesá. Nástup emisních povolenek naopak zvýší náklady fosilních zdrojů a rostoucí investiční náklady atomových elektráren ruší jadernou renesanci.
Máme fungující systém pevných výkupních cen na podporu výroby zelené elektřiny, který je nejvíce rozšířený v Evropě, protože vytváří stabilní prostředí pro investory. „Škobrtnutí“ ve fotovoltaice vinou nepružnosti české státní správy není chybou dané technologie.

Vláda však aktuálně připravuje nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který je postaven restrikčně a bude znamenat destabilizaci sektoru zelené energetiky. Přístup vlády je třeba změnit. Dokazuje totiž, že při přípravě nové legislativy zcela chybí koncepční opatření umožňující další růst zelené energetiky, například výroby tepla z obnovitelných zdrojů.

Národní akční plán České republiky pro obnovitelné zdroje stanoví od stolu spočítané roční stropy pro instalovaný výkon, případně výrobu zelené elektřiny, která dostane podporu. Růst čistých zdrojů tak bude uměle regulován podle čísel stanovených úředníky ministerstva průmyslu – bez ohledu na očekávaný progresivní růst účinnosti technologií a na pokles cen investiční náročnosti v zelené energetice.

Rozvoj zejména solární a větrné energetiky není možný bez budování prvků inteligentní sítě umožňující regulaci, zálohování a propojení velkého množství decentralizovaných zdrojů a to nejen v rámci ČR, ale i v rámci Evropy. Koncepce pro rozvoj chytrých sítí v České republice zatím chybí, reálné kroky nejsou naplánovány ani v Národním akčním plánu. Evropská unie přitom v rámci Energetické strategie do roku 2020 právě s chytrými sítěmi počítá.

Pro stavbu nových zelených zdrojů u nás existuje řada administrativních i politických překážek, kterých na rozdíl od evropského trendu přibývá. Zmiňme již takřka rok trvající svévolný „stop stav“ ze strany ČSRES k připojování nových větrných, solárních nebo biomasových zdrojů do přenosové sítě. Národní akční plán neobsahuje návrhy na odstranění těchto překážek.

Základní teze a doporučení pro vládní plány:

  • Je nezbytné uvědomit si, že na prvním místě je zvýšení energetické efektivity české ekonomiky. Tato účinná opatření na snížení spotřeby mají být vhodně kombinována s možnostmi zelené energetiky. 
  • Udržet a zkvalitnit stabilní ekonomické prostředí pro elektřinu z čistých zdrojů, která bude mít trend klesajících nákladů na tuto podporu. 
  • Vytvořit fungující systém podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů, u biomasy podporovat jen její energeticky efektivní využití a podpořit zemědělskou produkci energetických plodin. 
  • Vytvořit a realizovat koncepci rozvoje chytrých elektroenergetických sítí.  
  • Odstranit zbytečné administrativní a politické překážky pro výstavbu nových větrných, biomasových, geotermálních či solárních zdrojů. 
  • Změnit informační prostředí o obnovitelných zdrojích energie od vysloveně negativního k pozitivnímu.

Prezentace a celý záznam z parlamentního semináře je dostupný na webu Chytraenergie.info.